Algemene Leverings en Betalings Voorwaarden

Algemene Leverings en Betalings Voorwaarden Klein Oostenrijk Culemborg verder te noemen: KOCB.

  1. Alle leveringen geschieden volgens MITEX voorwaarden gedeponeerd bij de kvk.te Amsterdam.

2.1. Door het invullen van het orderformulier op de KOCB-pagina"s op internet aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden en aanvaardt dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Consument en KOCB.
2.2. KOCB heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internet-site te wijzigen. 
2.3. De in artikel 2.1 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de Consument en KOCB, gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. 
2.4. De koopovereenkomst tussen de Consument en KOCB wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het europees recht dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het europees recht de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. 
2.5. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

3.1. KOCB zal er zorg voor dragen dat de door een Consument middels een order via Internet bij KOCB bestelde produkten binnen 5 werkdagen, nadat KOCB de betaling van de bestelde produkten heeft ontvangen, kosteloos bij de winkel in Culemborg kunnen worden afgehaald, of bij de Consument worden afgeleverd, waarbij de kosten van het transport, zie op faktuur de transportkosten , voor rekening van de Consument zijn en het risico tijdens het transport voor de transporteur is.
3.2. Indien de bestelde produkten niet door KOCB binnen bovengenoemde termijn geleverd kunnen worden, wordt de order na overleg met de consument via e-mail, een bestelling met een bepaalde levertijd, indien consument hier niet mee akkoord gaat, ontvangt consument binnen 5 werkdagen de betaling retour.

  1. Retouren en klachten dienen aangemeld te worden via info@kleinoostenrijk.nl , waarna KOCB binnen 4 werkdagen via e-mail bericht geeft, over de te volgen procedure.
  2. De Consument is gerechtigd de produkten, met uitzondering van artikelen welke 40% korting of meer hebben en waarvan anders is aangegeven op de KOCB-pagina"s op internet, mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen 10 werkdagen nadat deze zijn afgeleverd, aan KOCB te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. De verzend en order kosten en het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Consument. KOCB zal, nadat de produkten zijn geretourneerd, het door de Consument daarvoor betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan de Consument retourneren.
  3. Alle door KOCB geleverde goederen worden geleverd met fabrieksgarantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende produkten. Indien een Consument binnen de garantieperiode van een produkt gekocht bij KOCB een beroep doet op de garantie, zal KOCB, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw produkt bij de Consument wordt afgeleverd, de kosten van de verzending en aflevering van het nieuwe produkt zijn indien de vergoeding niet uit coulange gedaan is voor rekening van KOCB. Geleverde goederen welke 40% korting of meer hebben worden zonder garantie geleverd. Tevens kunnen deze artikelen niet geruild worden.
  4. De administratie van KOCB wordt, behoudens tegenbewijs, ten allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
Product toegevoegd aan de wensenlijst
Product toegevoegd aan vergelijking